"All I Owe Ioway"

[State Fair (1945)]

Intertextuality